Regulamin Bezpłatnych Usług Testowych

Regulamin Bezpłatnych Usług Testowych świadczonych przez firmę Wojciech Sałajczyk Informatyka KONKRETna i Hosting Plus zwany dalej jak Regulaminem

§1 Postanowienia Ogólne.

1. Usługi świadczone są przez firmę Wojciech Sałajczyk Informatyka KONKRETna i Hosting Plus zarejestrowana w centralnej ewidencji indywidualnej działalności gospodarczej z nadanym numerem NIP 575-144-08-19 i REGON 361047430 świadcząca usługi drogą elektroniczną.

2. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usług. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z ww. Usług, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

4.Firma Wojciech Sałajczyk Informatyka KONKRETna i Hosting Plus (WSiKiH+) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie . Każdego usługobiorcę obowiązuje aktualny Regulamin a także Polityka Prywatności znajdująca się na stronie www.k--m.pl

5. Jeśli jakiekolwiek określenie użyte w niniejszym regulaminie nie jest zdefiniowany w pkt.6 §1 to stosuje się znaczenie określone w Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r.

6 Definicje:

usługodawcafirma Wojciech Sałajczyk Informatyka KONKRETna i Hosting Plus zarejestrowana w centralnej ewidencji indywidualnej działalności gospodarczej z nadanym numerem NIP 575-144-08-19 i REGON 361047430 świadcząca usługi drogą elektroniczną

usługobiorca – osoba fizyczna , osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej , która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną w tym z usług udostępnianych bezpłatne a także wersji testowych i demonstracyjnych

świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odleglość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania , włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana,odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne

pliki Cookies - dane informatyczne a w szczególności pliki tekstowe przechowywane w urządzeniach usługobiorcy za pomocą , których usługobiorca może korzystać z usług świadczonych przez usługodawcę

usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną przez usługodawcę a dostępna poprzez adres elektroniczny do której dostęp możliwy jest poprzez logowanie

logowanie – uzyskiwanie dostępu do usługi poprzez specjalne środki techniczne w tym techniki kryptograficzne a w szczególności poprzez wpisanie danych takich jak nazwa użytkownika i hasło do specjalnego formularza logowania dostępnego pod adresem elektronicznym

 

 

 

§2 Prawa i obowiązki Usługobiorcy

1. Usługobiorca jest zobowiązany do:

a. korzystania z Usług zgodnie z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami,

b. nieprowadzenia działań zmierzających do zdestabilizowania działania Usług,

c. robienia kopii bezpieczeństwa danych znajdujących się na bezpłatnym koncie we własnym zakresie ponieważ Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane Usługobiorcy umieszczone na serwerach Usługi oraz za ich ewentualną utratę.

2. Usługobiorca korzystając z dowolnej bezpłatnej usługi zrzeka się możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń wobec Usługodawcy z tytułu działania bezpłatnej usługi.

3. Usługobiorca zobowiązany jest korzystać z usługi bez naruszania przepisów prawa polskiego

4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt, iż wszelkie Materiały dostarczone przez niego w

związku z korzystaniem z Usług do systemów informatycznych Administratora mogą zostać usunięte w dowolnej chwili bez jego wcześniejszego informowania

 

§3 Prawa i obowiązki Usługodawcy

 

1. Usługodawca zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby Bezpłatne Usługi Testowe Usługa będąca przedmiotem umowy funkcjonowała zgodnie z oczekiwaniami Usługobiorców jednakże nie gwarantuje tego w ramach świadczenia Bezpłatnych Usług Testowych

2. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za straty Usługobiorców , powstałe w wyniku działania siły wyższej, osób trzecich, nieprawidłowego użytkowania Usług , nieotrzymania powiadomień, poczty elektronicznej.

 

§4 Postanowienia końcowe

 

Niniejszy regulamin nie jest podstawą prawną określająca zobowiązania firmy Wojciech Sałajczyk Informatyka KONKRETna i Hosting Plus wobec jej klientów z którymi zawarte zostały umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.