Polityka Prywatności

§1 Postanowienia ogólne.

1.Firma Wojciech Sałajczyk Informatyka KONKRETna i Hosting Plus (WSiKiH+) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności. Każdego usługobiorcę obowiązuje aktualna Polityka prywatności znajdująca się na stronie magicusb.ik-online.pl

2. Jeśli jakiekolwiek określenie użyte w niniejszej polityce prywatności nie jest zdefiniowane w pkt.4 §1 to stosuje się znaczenie określone w Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r.

2. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach usługobiorcy za pomocą plików Cookies , które służą do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz usługobiorcy przez WSiKiH+ nawet jeśli nie została zawarta odrębna umowa pomiędzy WsiKiH+ a usługobiorcą.Polityka prywatności dotyczy danych przekazywanych przez formularze zamówień dostępne w serwisie magicusb.ik-online.pl

 

3. Podstawowa zasady Polityki prywatności stosowanej przez WSiKiH+ są sformułowane poniżej:

3a WSiKiH+ nie sprzedaje a także nie udostępnia osobom trzecim żadnych danych związanych z

usługobiorcą poza realizacjami żądań  organów państwa , które są określone w ustawie.

3b WSiKiH+ nie wykorzystuje plików Cookies dla treści ogólnodostępnych pod adresem magicusb.ik-online.pl

4 Definicje

usługodawca – firma Wojciech Sałajczyk Informatyka KONKRETna i Hosting Plus zarejestrowana w centralnej ewidencji indywidualnej działalności gospodarczej z nadanym numerem NIP 575-144-08-19 i REGON 361047430 świadcząca usługi drogą elektroniczną

usługobiorca – osoba fizyczna , osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej , która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną w tym z usług udostępnianych bezpłatne a także wersji testowych i demonstracyjnych

świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odleglość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania , włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana,odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne

pliki Cookies - dane informatyczne a w szczególności pliki tekstowe przechowywane w urządzeniach usługobiorcy za pomocą , których usługobiorca może korzystać z usług świadczonych przez usługodawcę

usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną przez usługodawcę a dostępna poprzez adres elektroniczny do której dostęp możliwy jest poprzez logowanie

logowanie – uzyskiwanie dostępu do usługi poprzez specjalne środki techniczne w tym techniki kryptograficzne a w szczególności poprzez wpisanie danych takich jak nazwa użytkownika i hasło do specjalnego formularza logowania dostępnego pod adresem elektronicznym

§2 Polityka prywatności dotycząc plików Cookies

1 Stosowane przez usługodawcę pliki Cookies są bezpieczne dla urządzeń usługobiorcy. Poprzez stosowane przez usługi usługodawcy pliki Cookies nie jest możliwe przedostanie się na urządzenia klienta złośliwego oprogramowania, oprogramowania niechcianego.

2. Usługodawca wykorzystuje dwa typy plików Cookies :

2.1 Cookies sesyjne – są one przechowywane na na urządzeniu usługobiorcy i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych czy też danych poufnych z urządzenia usługobiorcy.

2.2 Cookies trwałe – są przechowywane na urządzeniu usługobiorcy i pozostają tam aż do momentu ich skasowania . Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenie nie powoduje ich usunięcia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych czy też danych poufnych z urządzenia usługobiorcy.

§3 Cele używania przez usługodawcę plików Cookies

1. Konfiguracja i personalizacja usługi oraz optymalizacji korzystania z usługi

2. Logowanie usługobiorcy i zapewnieni sesji użytkownika dla usługobiorcy

3. Zwiększanie wydajności świadczonych usługobiorca

4. Zapamiętanie lokalizacji celem poprawnej konfiguracji wybranych funkcji usługi

5. Zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

 

§4 Możliwości usługobiorcy w zakresie warunków przechowywanie i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies i ich usuwania na urządzeniach usługobiorcy.

1. Usługobiorca może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą być zmienione w ten sposób ,że automatyczne instalowanie plików Cookies na urządzeniu usługobiorcy będzie zablokowane .

2. Pliki cookies pochodzące od usługodawcy a zainstalowane na urządzeniu usługobiorcy mogą być w każdej chwili usunięte przez usługobiorcę

3. Zablokowanie stosowania plików Cookies wpływa na funkcjonowanie usług w tym może uniemożliwić korzystanie z nich.

4. Korzystanie z usług oznacza zgodę usługobiorcy na instalowanie w urządzeniu usługobiorcy plików Cookies .

 

§5  Polityka prywatności dotycząc danych przekazywanych przez formularze zamówień.

1. Przekazywane dane w formularzach zamówień nie pozwalają na łatwą identyfikację osoby, która złożyła zamówienie.

2. Zbierane dane pochodzące z formularzy zamówień są niezbędne do uruchomienia usługi dla usługobiorcy.

3. Wszystkie dane są przetwarzane zgodnie z wymaganiami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r .

4. Transmisja danych przekazanych w formularzach zamówień realizowana jest wyłączenie z użyciem zabezpieczonego przed nieuprawnionym dostępem kanału transmisji a zgromadzone dane są przechowywane i przetwarzane zgodnie z wymaganiami GIODO dla zbiorów danych osobowych nawet jeśli zbiory te nie są zbiorami danych osobowych według ustawy o ochronie danych osobowych.